ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

شرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی مرجان

کارفرما: شرکت پتروشیمی مرجان
تاریخ شروع:1397/09/01
مدت قرارداد (ماه):12
تعداد نفرات چارت مشمول حقوق و دستمزد طبق قرارداد:13
موضوع پروژه:
تعمیر و نگهداشت کلیه واحدهای شرکت پتروشیمی مرجان
شرکت پتروشیمی سبلان

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر