Iran, Tehran
Karim Khan Zand Street, building 46

پروژه های انجام شده

مجتمع پتروشیمی پردیس

مجتمع پتروشیمی پردیس

مجتمع پتروشیمی بندرامام

مجتمع پتروشیمی بندرامام

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

مجتمع پتروشیمی مروارید

مجتمع پتروشیمی مروارید

شرکت صنایع لاستیکی سهند

شرکت صنایع لاستیکی سهند

پروژه های انجام شده

مجتمع پتروشیمی پردیس

مجتمع پتروشیمی پردیس

مجتمع پتروشیمی بندرامام

مجتمع پتروشیمی بندرامام

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

مجتمع پتروشیمی مروارید

مجتمع پتروشیمی مروارید

شرکت صنایع لاستیکی سهند

شرکت صنایع لاستیکی سهند

پروژه های انجام شده

كاربرد و اهميت فناوري اطلاعات در صنعت پتروشيمي

چكيده

استفاده از فناوري اطلاعات نقشي حياتي در تحولات سازماني شركت ها و فعاليتهاي مختلف صنعت نفت ايفا مي كند. نقش سازنده فناوري اطلاعات با هدف ايجاد نوآوري ها و تركيب يافته هاي جديد براي صنعت پتروشيمي، نقشي تعيين كننده است. شركت هاي تابعه صنعت نفت بايد فناوري اطلاعات را براي فعاليتهاي حال و آينده خود حياتي بدانند. توسعه يكي از رمزهاي موفقيت است و بايد به گونه اي حركت كرد كه شرايط لازم را براي جهش جهاني در همه زمينه هاي صنعت نفت فراهم شود. درمقاله حاضرابتدا مديريت فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات در سازمان توضيح داده شده و در ادامه نقش فناوري اطلاعات درحوزه هاي تخصصي وعمومي صنعت نفت مورد بررسي قرارگرفته است. وسپس عوامل مؤثر بر استفاده از فناوري اطلاعات در بخش پتروشيمي ذكرگرديده، بعد در مورد وظايف مديران ارشد شركتهاي نفتي در بكارگيري فن آوري اطلاعات درصنعت نفت تشريح شده است. و در نهايت مشكلات به كارگيري فناوري اطلاعات در بخش صنعت پتروشيمي پرداخته شده است.

 

واژه گان كليدي: پتروشيمي، فناوري اطلاعات، هزينه، مديريت و صنعت

مقدمه 

 پيچيدگي روزافزون فعاليت هاي اداري شديداً متغير و متلاطم جهان امروز، مديران را با آن چنان دشواري هايي مواجه ساخته كه كوچكترين غفلت آنها نسبت به مسائل، پيامدهايي غيرقابل جبران به دنبال خواهد داشت. در ساليان اخير، دلايل متعددي باعث شده تا مديران با فراست دريابند كه برنامه ريزي به شكل سنتي ديگر قادر به حل مشكلات آنها بصورت قاطع نخواهد بود رخدادهاي چند دهه گذشته، همراه با نيازهاي جديد در اين سال ها از آن چنان خصوصيتي برخوردارند كه به صرف تكيه بر برنامه ريزي متداول و غيرمنعطف نمي توان با اين رخدادها و نيازها مقابله و همگامي كرد. از اين رو هزاره سوم توجه مديران اجرايي و صاحبنظران را به سمت برنامه ريزي بلندمدت و قابل انعطاف به ويژه برنامه ريزي استراتژيك جلب نموده است، كه اين مهم بدون داشتن اطلاعات كه اجراي آن از طريق پياده سازي طرح جامع فاوا مقدور مي باشد، در سازمانها ممكن به نظر نمي رسد .امروزه فناوري اطلاعات در تمام حوزه ها گسترش پيدا كرده كه صنعت  نفت، گاز و پتروشيمي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و متخصصين توجه ويژه اي به اين صنعت نموده اند. بزرگترين مزيت فناوري اطلاعات  سرعت بخشيدن وبالا بردن دقت در انجام پروژه ها مي باشد.[1] با توجه بر اينكه امروزه دولتمردان تاكيد دارند كه اقتصاد كشور را مبتني بر اقتصاد دانش محور پايه ريزي كنيم تا به اهداف و چشم انداز بلند مدت كشور برسيم، استفاده از فناور ي هاي پيشرفته نظير فناوري اطلاعات انتخابي درست و پر منفعت براي كشور و به ويژه حوزه صنعت نفت خواهد بود طبق سند چشم انداز صنعت نفت در افق  1404  صنعت نفت بايد به جايگاه اول فناوري در نفت، گاز و پتروشيمي در منطقه تبديل شودكه در بخشي از برنامه هاي سند چشم انداز توسعه صنعت نفت راهكار دست يابي به چنين اهدافي در گرو بكارگيري فناوري اطلاعات عنوان شده است [2]

كاربرد مديريت فناوري و اطلاعات در سازمان

 

ورود گسترده رايانه و ابزارهاي جانبي آن به درون ساختار اجرايي و اداري سازمان ها و گسترش اقبال عمومي مديران به انجام اطلاع رساني در حيطه شبكه جهاني اينترنت حتي به صورت ظاهري امري است كه بايد با توجه و درايت خاصي به آن نگاه كرد همين امر سبب شده كه مديران به سادگي از كنار نقش تاثير گذار فناوري هاي ارتباطي واطلاعاتي عبور نكنند. گسترش و پيچيدگي علوم رايانه وفرآيندهاي توليد تا توزيع اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهاي علمي و فني به حدي است كه هركس نمي تواند به تنهايي در تمام ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي صاحب دانش هاي لازم باشد. با اين وجود مدير يك سازمان بايد در حد لازم ازاطلاعات تخصصي و پايه برخوردار باشد. اما امروزه در سازمان هاي بزرگ رسالت استقرار، توسعه و نظارت بر اين فناوري ها مي باشد. كه بر حسب تنوع و حجم كار از متخصصين مختلفي تشكيل مي شود ولي به هرحال واحدهاي (International Commercial Terms) ICT در سازمان امري است كه بايد با نظارت مستقيم مدير سازمان همراه باشد. 

تا هماهنگ و همسو با ساير برنامه هاي مديريت در سازمان ها و كاركردهاي سازمان گام بردارد. از جمله مهمترين گام ها و برنامه ها در مديريت و هدايت راھبردی توجه به كاربران و افرادي است كه بايد از اين فناوري استفاده كنند. برگزاري دوره هاي آموزشي مبتني بر نباز سنجي در ابعاد كاري و حتي خصوصي و همچنين فناوري اطلاعات گروه هاي كاري، ترغيب و تشويق كارمندان و كارشناسان به استفاده از طراحي مدل هاي كوچك و آزمايشي براي گسترش آگاهي و تجربه افراد مي باشد‌] 3و4

نقش فناوري اطلاعات در حوزه هاي تخصصي و عمومي صنعت نفت

 

حوزه تخصصي
منظور از حوزه تخصصي، همان محاسبات و عمليات مهندسي اين شاخه از صنعت مي باشد. با توجه به تخصصي بودن اين بخش، شركت هاي معدودي پا در اين حوزه گذاشته اند. دليل آن سختي كار و طولاني بودن زمان رسيد به نتيجه كامل در پروژه، ذكر شده است. اصولاً اكثر شركت ها، بدنبال پروژه هاي زود بازه بوده و در كارهاي پژوهشي و مطالعاتي كمتر سرمايه گذاري مي كنند. حال با توجه به نياز بالاي كارهاي پژوهشي در اين حوزه، فقط شركت هاي بزرگ بين المللي كه حاضر به سرمايه گذاري و پذيرش ريسك در اين زمينه اند، حرفي براي گفتن دارند. در خارج از اين مجموعه، كارهاي پراكنده اي، نه بصورت منسجم، در بقيه شركت ها صورت گرفته كه در مقايسه با گسترش پروژه هاي نفتي، قابل چشم پوشي اند.
قابل ذكر است كه در اين بخش نياز مبرمي به همكاري مهندسين نفت در كنار مهندسين فناوري اطلاعات احساس مي شود. بهترين گزينه براي مهندس پتروشيمي كه قصد پا گذاشتن در اين حوزه دارد، انتخاب مهندس فناوري و اطلاعات براي همكار مي باشد. حوزه تخصصي فناوري اطلاعات صنعتي رابطه مستقيمي با دانشگاه و مراكز علمي دارد. دراكثر شركت هاي بزرگ، با توجه به هزينه هاي بالاي پژوهش و سختي مديريت و رهبري آن، با دانشگاه هاي معتبر بين المللي قراردادي منعقد شده كه بر اساس آن هزينه تحقيقاتي و پژوهشي رادانشگاه و مراكز علمي بر عهده مي گيرند. در عوض وظيفه صنعتي كردن، بازاريابي، فروش و ارائه كليه خدمات پس از فروش آن با اين شركت مي باشد. دراين دسته از قرارداد ها، دو طرف قرارداد، متعهد به انجام صورت قرارداد بوده، و در اين ميان هر دو طرف بوسيله نمايندگان ويژه خود مراحل پيشرفت كار را بطور دقيق دنبال مي كنند. بزرگترين نتيجه اين قرارداد، بالا رفتن سرمايه هاي شركت از ارائه نرم افزار در صنعت، انتخاب مهندسين منتخب از دانشگاه طرف قرارداد و مطرح شدن بصورت بين المللي و گرفتن پروژه هاي بزرگتر در زمينه كاري آن شركت مي باشد. در طرف ديگر، دانشگاه طرف قرارداد، بخش پژوهشي فعال تري را خواهد داشت كه اين خود باعث بالارفتن سطح علمي و معروف شدن دانشگاه و بالارفتن( RANK) بين المللي آن خواهد شد و در سود فروش نرم افزار نيز شريك خواهد شد.[5, 6]

حوزه عمومی

منظور از حوزه عمومي در صنعت پتروشيمي، بخشي است كه بدون وجود مهندسين پتروشيمي اين حوزه بكار خود ادامه مي دهد. مثلا ًاكثر سخت افزارهاي مورد استفاده در صنعت پتروشيمي در حوزه عمومي قرار مي گيرند ولي ساخت و طراحي اين تجهيزات درصنعت فناوري و اطلاعات از تخصصي ترين كارها در اين حوزه مي باشد.

نمونه عملی

نمونه عملي فن آوري IT در حوزه نفت، سهميه بندي بنزين مي باشد. حوزه تخصصي اين سيستم، همان محاسبه مقادير سهميه بندي است كه با توجه به نيازهاي كشوري محاسبه و اعلام شده است. در بخش عمومي آن مي توان به كارت هوشمند، دستگاه هاي كارت خوان، و برنامه اي كه شما را قادر به اتصال به سيستم و برداشت از مقدار سهميه تعيين شده مي كند.

فناوري اطلاعات، ضرورتي آشكار در شرايط اقتصادي كنونی

 

شرايط جديد اقتصادي در بخش نفت كه در سطوح مختلف سازماني ملي و بين المللي ظاهر شده است، به گونه اي است كه تجديد نظر در كاربرد راهبردي فناوري اطلاعات را ضروري مي سازد. از نقطه نظر سازماني، انتقادهاي بسياري درزمينه فعاليت صنعت نفت و نيز راه حل هايي براي بهبود آن عنوان شده است كه مي تواند تغييرات بنيادي در ساختار اين صنعت ايجاد كند. احتمال انجام اين تحولات از سوي بسياري از كارشناسان قابل پيش بيني است. فناوري اطلاعات، به عنوان يك ابزار راهبردي، كمك مؤثري است براي سازمان ها كه بتوانند چنين تحولاتي را تحت كنترل خود درآورند. در سطح ملي صنايع نفتي كشورهاي مختلف پيوسته درحال گذار از مراحل مختلف توسعه هستند كه اين امر نشان دهندهبازتاب اقتصادي آنها است. در سطح جهاني نيز، با بين المللي شدن صنعت نفت، شرايط اقتصادي دستخوش تحولات زيربنايي شده است و از اين رو، استفاده از فناوري اطلاعات امري اجتناب ناپذير است. شرايط اقتصادي صنعت نفت در بعدبين المللي شديداً در حال تحول است و همين امر، وضعيت مناسبي براي استفاده بالقوه از فناوري اطلاعات فراهم مي كندوقوع تحولات زيادي، كه مي توان آنها را با فناوري اطلاعات از پيش طراحي نمود، قابل پيش بيني است. در فرصت هاي تجاري و بازارهاي تازه اي كه از اين طريق ايجاد خواهد شد، فناوري مي تواند نقش مهمي در تضمين موفقيت ايفا كند. براين اساس به نظر مي رسد كه صنعت نفت آماده ورود به عصر استفاده از فناوري اطلاعات است.

فناوري اطلاعات نيازي در اجرای فعاليتهاي مديريتی

 

نفوذ فناوري اطلاعات به ساختار و سطوح يك سازمان حاكي از ورود اجتناب ناپذير سازمان به عصر فناوري اطلاعات است. در ابتداي اين عصر، استفاده از پردازش داده ها تنها به بخش هاي داده پردازي و فقط به انجام عمليات بسيار خاص بااعداد محدود مي شود. سازمان هايي كه از فناوري اطلاعات به صورت كامل تر استفاده مي كنند گستره بسيار وسيعي ازفناوري هاي سخت افزاري و نرم افزاري را توسط افراد و گروه هاي مختلف و براي وظايف و فعاليتهاي متنوع به كار مي گيرند. فناوري اطلاعات در شركت هاي نفتي، توسط متخصصان و فقط در بعضي زمينه ها استفاده مي شود. كاربرد اين سيستم محدود به عمليات حسابداري و يا عملياتي بسيار تخصصي و فني در چارچوب قرار داد و قوانين درون سازماني است نتيجه اينكه در اين خصوص بخش نفت هنوز فاصله زيادي تا ورود به عصر فناوري اطلاعات دارد و براي سطوح گوناگون مديريت و نيز در عملياتي كه از آن استفاده مي كنند، بايد تحولي اساسي صورت گيرد . به اين ترتيب بخش نفت بايد ابعاد ساختار سازماني، سياست هاي استخدامي و فعاليت هاي آموزشي خود را با در نظر گرفتن نيازهاي آينده در عصر فناوري اطلاعات مجدداً بررسي كند.[7]

فناوري اطلاعات، تحولي در سيستم هاي اطلاعات مديريت

 

فناوري اطلاعات از گستره وسيعي از فنون و فرآيندهاي موجود استفاده مي كند. بخش نفت نيز براي ورود به عصر فناوري اطلاعات، بايد از اين فنون و فرآيندها به صورت گسترده اي استفاده نمايد. در زمينه فن آوري هاي نرم افزاري مي توان به فرآيند سيستم هاي گسترده بانك هاي اطلاعاتي و سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري و در زمينه فناوري هاي سخت افزاري مي توان به سيستم هاي كنفرانس از راه دور و سيستم هاي اطلاعاتي مديريت اجرايي اشاره كرد. پروژه هاي مطالعاتي بسياري براي توسعه سيستم هاي هوشمند و ديگر سيستم هاي اطلاعاتي براي بخش نفت مطرح شده است ولي هنوز هيچ يك براي فعاليت در اين بخش به نقطه مورد نظر نرسيده اند. علت اين امر انعطاف ناپذيري بخش نفت و نيز فقدان دورانديشي كافي براي قبول و تطابق با فن آوري هاي نوين است. از اين رو ، تحول در نحوه نگرش بخش نفت به اين مقوله ضروري است.

فناوري اطلاعات و دست اندركاران بخش پتروشيمی

 

گروه هاي مختلف در استفاده از فن آوري هاي اطلاعات در صنعت موثرند. اين گروه ها عبارتند از دولت با اعمال ضوابط و سياست ها، استفاده كنندگان تجاري با ارايه نيازهاي سطوح قابل تقاضا، توليدكنندگان فناوري اطلاعات با ارايه فناوري و تعيين سطوح قابل قبول، تأمين كنندگان با شبكه سازي و مجتمع سازي سازگار، مصرف كنندگان با انتظارات و عملكردشان، رقبا با ارايه محصولات جديد در بازارهاي تازه، بخش پتروشيمي روابطي پيچيده و متنوع دارد. ممكن است يك بخش ازطريق فشارهاي تجارتي حاصل از برنامه ريزي و جهت گيري هاي درون سازماني يا باجهت گيري سياستگذاران اقتصادي مجبور به استفاده از فناوري اطلاعات شود همچنين ممكن است برنامه ريزي ها و جهت گيري هاي متمركز دولتي اهرمي مي باشد براي حمايت از تحول در حال وقوع در يك صنعت كه از آن تسريع فرآيند نيز استفاده شود. چنين امري در بخش نفت اهميت زيادي دارد، چرا كه گوناگوني و پيچيدگي روابط و وظايف دست اندر كاران و گروه هاي مختلف به خودي خودمحدود كننده ميزان استفاده راهبردي از فناوري اطلاعات است[8].

فناوري اطلاعات، برخوردي جدي با چالش هاي اساسی

تفكر رايج غرق شدن در فعاليت هاي توسعه فناوري و اين تصور كه مرحله فعلي را رفع خواهد كرد چندان منطقي نيست. درعين حال تمامي مشكلات و نواقص مرحله فعلي را رفع خواهد كرد، چندان منطقي نيست. در عين حال مي توان اميد داشت كه مشكلات عدم سازگاري بين بخش هاي مختلف يك صنعت، با بهبود فناوري برطرف شود. در بخش پتروشيمي، اينگونه مسايل بسيار متنوع و گسترده است. شاخص ورود يك بخش به عصر فناوري اطلاعات تعداد سازمان هاي فعال در آن بخش است كه از فناوري مناسب برخوردارند. در حال حاضر نشانه هايي حاكي از آغاز اين روند در بخش نفت ديده مي شود. اما بايد توجه داشت كه توسعه بي رويه سيستم ها بدون توجه به مسأله سازگاري بالقوه آنها، ممكن است در آينده سازمان را با مشكلات فني و مالي بسياري مواجه سازد‌‌‌[9].

مديريت فن آوري اطلاعات

آخرين و شايد مهم ترين نكته در خصوص عدم پذيرش كامل استفاده از فناوري اطلاعات در بخش پتروشيمي، اين است كه هنوز هم اطلاعات را مقوله اي در نظر مي گيرند كه بايد توسط فناوري به كار گرفته شود. يكي از مهمترين تفاوت هاي فناوري اطلاعات و پردازش داده ها نياز فناوري اطلاعات به مديريت است. فناوري اطلاعات عبارتند از حمايت مديريت عالي سازمان، ميزان آگاهي مديريت از فن آوري اطلاعات و سطح سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات، در بخش نفت ضعف مهارت هاي مديريتي و توجه ناچيز به اطلاعات روزآمد و فني، به كارگيري راهبردي فناوري اطلاعات را با عدم موفقيت همراه ساخته است. چاره اين مشكل بيشتر در آموزش مديران فعلي است تادر استخدام و آموزش نيروهاي جديد.

وظايف مديران ارشد شركتهاي نفتي در بكارگيري فن آوري اطلاعات درصنعت نفت

امروزه كاربرد بالقوه فناوري اطلاعات در سازمان بسيار زياد است. در تعيين حدود به كارگيري راهكارها، سياست هاي كاربردي فناوري اطلاعات در هر سازمان، محفوظ داشتن موارد زير از سوي مديريت ارشد شركت هاي نفتي يك ضرورت اساسي است:
1-تعيين راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات در هر سازمان، به نحوه تفكر مديريت آن سازمان بستگي دارد.
2-تعيين اين راهكارها از وظايف مديران ارشد است.
3-حاصل به كارگيري فناوري اطلاعات تقويت توان پاره اي از بخش هاي سازمان بر ديگر بخشهاست. در اين راستا، نظارت مديريت ارشد مي تواند مانع ايجاد دسته بندي ها در هر بخش شود.
4-فناوري اطلاعات شامل سه بخش داده پردازي، پردازش متن و ارتباطات از راه دور است. مسؤوليت مديريت ارشد هر سازمان در كنترل سه بخش يك سيستم حائز اهميت است.

به كارگيري فناوري اطلاعات در بخش نفت

مهم ترين مقوله در به كارگيري فناوري اطلاعات، كه به تمايز صنعت نفت از ديگر شاخه ها مي انجامد مشكل يكپارچگي، يعني چگونگي مبادله اطلاعات در ميان طراحان، مشاوران، سازندگان، مشتريان و پيمانكاران است. بسياري از ابزارهاي فن آوري هاي اطلاعاتي موجود بدون توجه شايسته به كل فرآيند و نيازهاي بخش نفت و به عبارتي بدون توجه به جايگاه يك برنامه خاص در كل فرآيند و سازگاري آن با ديگر نرم افزارها طراحي شده اند با در نظر گرفتن اين مشكلات و توجه به اين حقيقت كه هر پروژه نفتي (حفاري، اكتشاف و مخازن) ممكن است در نوع خود ابعاد و اهداف بسيار متنوعي داشته باشد، فناوري اطلاعات در آينده نزديك احتمالاً در نقش پشتيباني و نه راهبردي باقي خواهد ماند. از فناوري اطلاعات براي دستيابي به توليدات در ابعاد كوچك – نه براي برتري راهبردي بر رقبا – و انجام فعاليتهاي سطح پايين – نه در سطح مديريت ارشد – استفاده خواهد شد . پشت سر گذاشتن عصر پردازش داده ها و به كارگيري برتري هاي اساسي و راهبردي فناوري اطلاعات، نيازمند غلبه بر شرايط پايدار فعلي است. رسيدن به برتري راهبردي با كمك فناوري اطلاعات، مستلزم تجديد نظر در قوانين سنتي فرآيند تصميم گيري است. در صنعت نفت، هر بخش ( استخراج، اكتشاف، مخازن) قلمرو حرفه اي خاص خود را دارد و مرز اين قلمروها به ندرت شكسته مي شود. شركت ها يا پيمانكاراني كه پروژه ها را به صورت مديريت پيمان انجام مي دهند، مي توانند به طور يكپارچه از فناوري اطلاعات در درون سازمان خود استفاده كنند و در نتيجه فناوري اطلاعات مي تواند نقش راهبردي در تصميم گيري هاي آنها داشته باشد.

طراحي سيستم هاي فناوري اطلاعات بايد با نيازهاي اجتماعي و فني جامعه كاملاً سازگار باشد تا كاربران استفاده كنندگان بتوانند با به كارگيري مؤثر آن ها اهداف مهم سازمان را تحقق بخشند.
فرآيند طراحي سيستم هاي فناوري اطلاعات نيازمند تحولي برنامه ريزي شده است با اين هدف كه با تدارك سيستم هاي مناسب، در كاربران ايجاد اين تحول از يك سو نيازمند مشاركت كليه دست اندركاران فرآيندطراحي و آموزش و از سوي ديگر ايجاد تحولي اساسي در سازمان و نيروي انساني است تا آنجا كه بتوانند تصميمات مبتني بر تفكر منطقي اتخاذ كنند.
هدف نهايي سيستم هاي فناوري اطلاعات بايد با روش هاي طراحي موجود وتحولات ايجاد شده در سازمان هماهنگ باشد. توجه به اين موارد و طراحي چهارچوبي مبتني بر ضرورت شناخت و كاربردي ساختن ايجاد و استفاده از فناوري اطلاعات در بخش نفت به تحكيم پايه هاي راهبردي اين سيستم مي انجام

نتيجه گيري

شركت هاي تابعه صنعت نفت بايد فناوري اطلاعات را براي فعاليتهاي حال و آينده خود حياتي بدانند. براي تحقق اين امر مي توان در يك اداره مركزي استفاده از فناوري اطلاعاتي را براي فعاليتهاي كليدي خاصي كه در رابطه با بخش نفت مي شود را تقويت كرد. در هر حال، براي آنكه فناوري اطلاعات به ابزاري راهبردي براي بخش نفت مبدل شود، ضروري است كه از آن در سطحي بالاتر از بهبود وضعيت توليد درون سازماني استفاده شود. وهمچنين مي توان مواردزيررابراي پيشرفت صنعت نفت به كار برد :


1-استقرار و توسعه سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت جهت افزايش كارآيي و اثربخشي جريان اطلاعات در سيستم
2-استفاده از فناوري نوين اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي براي مكانيزه كردن اطلاعات فرايندهاي فني، مهندسي، عملياتي و افزايش ظرفيت ها
3-توسعه دانش فناوري نوين اطلاعات در كليه سطوح مديريت و كاركنان شركت ملي نفت ايران
4-برنامه ريزي جهت برآورده نمودن نيازمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز به منظور بكارگيري فناوري اطلاعات در تمامي سطوح شركت ها/ مديريت ها
5-استفاده از فناوري اطلاعات به منظور بهينه كردن فرآيندهاي مديريتي برنامه ريزي، اجرا و كنترل و فرايندهاي عملياتي صنعت نفت براي به روز ماندن و استفاده از راهبردهاي نوين توسعه فعاليت هاي خود، نيازمند بهره مندي دقيق و برنامه ريزي شده از فناوري اطلاعات با توجه به نيازها و ضرورت هاي كاري خود است. داشتن يك رهيافت ملي و كارساز براي بهره گيري از اطلاعات در اين زمينه راهگشاست و اين امر بايستي به طور جدي مورد توجه برنامه ريزان و دست اندركاران بخش نفت قرار گيرد.

مراجع


1-صرافي زاده، اصغر، فناوري اطلاعات در سازمان (IT) / مفاهيم و كاربردها،ويرايش اول،تهران، نشر مير، 1387
2-همايون نسيمي، بررسي مقايسه اي وضعيت شركتهاي عمده نفت و گاز و روند تحولات آنها در آينده ، بررسي هاي اقتصادي, سال دوم, شمارة 4, تابستان 1387

Efraim Turban , Ephraim McLean, James Wetherbe,” Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy”, wiley, VOL. 27,NO. 4
,January 2, 2009.

Sandra senft , Frederick Gallegos, “Information technology control and audit” , U.S.A,NO.
,Taylor&Francis Group,2009.

William V.Rapp, “Information technology strategies:How Leading Firms Use IT to Gain an
, New York, VOL. 21, NO. 2, 2012.

John Baschab,Jon Piot,” THE EXECUTIVE’S GUIDE TO INFORMATION
, John Wiley&Sons.INC.,Hoboken,New JERSEY, Canada,VOL.13, NO. 3,2011.
Kathy Schwalbe,” Information Technology Project Management 6e”, Pre-Press PMG, U.S.A,
NO. 1, 2009.

David R. Laube and Raymond F.Zammuto,” Business Driven Information Technology”,
Stanford University, California, VOL. 15, NO.2,2013.

        مسعود قيصري 
       پژوهش و فناوري

پروژه های انجام شده

گواهینامه ها

پروژه های انجام شده

بيانيه H.S.E شركت مهندسي و نصب فيرمكو

ما مديران و كاركنان شركت مهندسي و نصب فيرمكو معتقدیم که سرآمدی در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ضرورتی برای موفقیت در اجرای پروژه‏ها است. فعالیت‏های ما نباید کارکنان، محیط زیست، اموال و اعتبار شرکت و ذينفعان ما را در معرض خطر غیر قابل پذیرش قرار داده و موجب خسارت و صدمه گردد.

برای حصول اطمینان از این روند، ما:

* از الزامات قانونی HSE پیروی نموده و پاسخگوی اجراي بهينه و صحيح آنها هستيم.
* به منظور ارتقاء آگاهی‏های HSE کارکنان، نیازسنجی آموزشی را انجام و بر حسن اجرای آموزش‏های HSE کلیه کارکنان و پیمانکارانمان در همه مشاغل و رده‏های سازمانی نظارت مداوم خواهیم نمود.
* انجام آزمون هاي روان شناختي كاركنان براي تعيين نوع مشاغل و مسئوليت واگذاري امور به آنان را در دستور كار قرار داده ايم .
* آمار و اطلاعات از وضعيت ايمني پروژه ها را به طور مداوم دريافت و در جهت رفع مشكلات اقدام مي كنيم .
* ارتقاء فرهنگ بهداشت، ایمنی ومحیط زیست و ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیریت، کارکنان و ذینفعان را برقرار مي كنيم.
* شناسايي و تشويق افراد موثر در توسعه و بهبود نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست را در دستور كار خود قرار داده ايم.

پروژه های انجام شده

مهدی شمسایی ظفرقندی
محمدامین حمزه ای
جناب آقای دکتر مهدی رضایی فرح آبادی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهدی شمسایی ظفرقندی عضو هیات مدیره
حسین شمس رئیس هیات مدیره

جناب آقای محمدامین حمزه
ای

عضو هیات مدیره

جناب آقای حمیدرضا سمتی

عضو هیات مدیره

پروژه های انجام شده

Pardis Petrochemical Company

Pardis Petrochemical Company

Mehr Petrochemical Company

Mehr Petrochemical Company

Morvarid Petrochemical Company

Morvarid Petrochemical Company

Kermanshah Petrochemical Company

Kermanshah Petrochemical Company

Bandar Emam, Kimya Company

Bandar Emam, Kimya Company

Bandar Emam (Basparan) Company

Bandar Emam (Basparan) Company

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

 Health, Safety and Environment (HSE) Policy Statement 

FIRMCO provides the business and operational activities in such a way to minimize the risk and to guarantee the safety of its employees and other persons for whom it is responsible, and at the same time the risk to the environment. The Company provides a safe and healthy working environment for its employees and acts positively to prevent injury, ill health, damage and loss arising from its operations, as required by respecting the in force normative.

FIRMCO is committed to:

Comply with laws and regulations on HSE, which apply to its activities and which are enforced nationally and internationally.

 

 Ensure that all personnel understand their specific HSE responsibilities, implementing all the necessary measures for the prevention, protection and non discrimination. 

 

Maintain necessary knowledge of standards, legislation and codes of…

Dr.Mehdi Rezaei Farah Abadi

CEO and vice chairman of the board

 

 

Mr.Javad Jalili Palandi

Member of the Board of Directors

 

 

Mr.Omid Tasht Zar

Member of the Board of Directors

Mr.Mohammad Kazem Bahmani

Member of the Board of Directors

پروژه های انجام شده

Dr.Mehdi Rezaei Farah Abadi

CEO and vice chairman of the board

 

 

Mr.Javad Jalili Palandi

Member of the Board of Directors

 

 

Mr.Omid Tasht Zar

Member of the Board of Directors

Mr.Mohammad Kazem Bahmani

Member of the Board of Directors

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ...
2012-2013

2012-2013

1994-1995 Maroon Petrochemical Company.Sep 2013 2012-2013 2008-2009 2006 2003-2004 2001-2002 ...
2008-2009

2008-2009

1994-1995 2012-2013 2008-2009 2006 2003-2004 2001-2002 1999-2000 ...
2006

2006

1994-1995 2012-2013 2008-2009 2006 2003-2004 2001-2002 1999-2000 ...
2003-2004

2003-2004

1994-1995 2012-2013 2008-2009 2006 2003-2004 2001-2002 1999-2000 ...
2001-2002

2001-2002

1994-1995 2012-2013 2008-2009 2006 2003-2004 2001-2002 1999-2000 ...

پروژه های انجام شده

Bandar Emam (Abniroo) Company

Bandar Emam (Abniroo) Company

Cooling Water Line expansion EPC Project in Abniroo Client: Bandar Emam (Abniroo) Company Start Date: 29 Dec 2013 Location: Iran / Khuzestan / Mahshahr Project Topics : Cooling Water Line expansion EPC Project in Abniroo Our Projects Pardis Petrochemical Company ...
Takht E Jamshid Petrochemical Company

Takht E Jamshid Petrochemical Company

Steel Structure of Takht E Jamshid Client: Kharazmi Petrochemical Company Start Date:15 Dec 2012 Location:Iran / Khuzestan / Mahshahr Project Topics : Steel Structure of Takht E Jamshid Our Projects Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company Morvarid Petrochemical Company Kermanshah ...
Kharazmi Petrochemical Company.Jun 2013

Kharazmi Petrochemical Company.Jun 2013

Manpower for Construction, Installation of Karoon Phase II Client: Kharazmi Petrochemical Company Start Date: Jul 2014 Location:Iran / Khuzestan / Mahshahr Project Topics : Manpower for Construction, Installation of Karoon Phase II Our Projects Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company ...
Kharazmi Petrochemical Company.Jun 2013

Kharazmi Petrochemical Company.Jun 2013

Piping Client: Kharazmi Petrochemical Company Start Date: 10 Jun 2013 Location:Iran / Khuzestan / Mahshahr Project Topics : Piping Our Projects Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company Morvarid Petrochemical Company Kermanshah Petrochemical Company Bandar Emam, Kimya Company Bandar Emam (Basparan) ...
Kharazmi Petrochemical Company.Jul 2014

Kharazmi Petrochemical Company.Jul 2014

Manpower for Construction, Installation of Karoon Phase II Client: Kharazmi Petrochemical Company Start Date:23 Jul 2014 Location:Iran / Khuzestan / Mahshahr Project Topics : Manpower for Construction, Installation of Karoon Phase II Our Projects Pardis Petrochemical Company Mehr Petrochemical Company ...
Maroon Petrochemical Company.Sep 2013

Maroon Petrochemical Company.Sep 2013

Repair and Maintenance of Rotary Equipments Client: Maroon Petrochemical Company Start Date: 30 Sep 2013 Location:Iran / Khuzestan / Mahshahr Project Topics : Repair and Maintenance of Rotary Equipments Our Projects Maroon Petrochemical Company.Sep 2013 Maroon Petrochemical Company.Jun ...

Who we are

Our website address is: https://www.firm-co.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

about-1024x576

ABOUT US

Engineering and installation of Fyrmkv Zvgrvh Petrochemical Investment Companies (PIIC) with the participation of nearly 60% PIIC stock and the shares of oil and petrochemical industry experts with the goal of engineering, installation, repair, maintenance, reconstruction, development and strengthen the independence of Petrochemical Industries, was founded in early 1372 
member experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 Industrial operations of the company covers….

member experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 Industrial operations of the company covers….
member experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 Industrial operations of the company covers….
 • Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, monitoring inside and outside Iran. 
 • Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile.
 • Commissioning, Operation, routine maintenance and basic repair. 
 • Provide administrative services and business operations and logistics expert and industrial projects. 
 • Participation in investments through the establishment of subsidiaries and affiliates, to purchase shares of other companies or formed a civil partnership with legal entities and natural. 
 • Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, monitoring inside and outside Iran. 
 • Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile. 
 • Commissioning, Operation, routine maintenance and basic repair. 
 • Providing expert services and management and operations of commercial and industrial Tdarkatyprvzhh. 

FIELDS OF ACTIVITY

پروژه های انجام شده

ENGINIERING

INESTALLATION

REPAIRE & MAINTENANCE

SUPPORT

* Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, monitoring inside and outside Iran. 
* Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile 
*Commissioning, Operation, routine maintenance and basic repair 
* Provide administrative services and business operations and logistics expert and industrial projects. 
* Participation in investments through the establishment of subsidiaries and affiliates, to purchase shares of other companies or formed a civil partnership with legal entities and natural 
* Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, monitoring inside and outside Iran. 
* Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile 
*Commissioning, Operation, routine maintenance and basic repair 
* Providing expert services and management and operations of commercial and industrial Tdarkatyprvzhh 

پروژه های انجام شده

Contact information

You can contact our company through the following information.

Contact Us Shiraz

Address:No423, Zaegari Cross, Ghasrdasht st, Shiraz, IRAN
Phone:07136262633-07136269103
TeleFax: 07136286792
Postalcod:7183994656
Email: info@frim-co.com

Contact Us Tehran

Address:10th FloorNo54, Karimkhan Zand st, Tehran, IRAN
Phone: 02188837038
TeleFax: 02188305957
Postalcod: 1584893149
Email: info@frim-co.com

Contact Us Mahshahr

Address: Azadi st, Special Economic Zone, Mahshahr, IRAN
Phone: 065226-10951-4
Postalcod: 3657147757
Email: info@frim-co.com

Contact Us Asaluyeh

Address: The Gulf Campus Bozbaz, Asaluyeh TowardPersian, Asaluyeh, IRAN
Phone: 07737256105
Postalcod: 75111331242
Email: info@frim-co.com

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

سرپرست شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، این میراث گرانقدر امام خمینی (ره)ا را گرامی داشته و از خانواده بزرگ فیرمکو پارس در پروژه‌های مختلف برای شرکت پرشور در این راهپیمایی جهانی ...
پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

نیروی انسانی صالح، چابک و برخوردار از فکر و مدیریت صحیح در کنار ایستادگی، عزم راسخ، توکل به خدا و امید به آینده، راهگشاترین عناصر در رساندن ایران اسلامی به جایگاه بزرگ تاریخی و متناسب با شان آن هستند ...
تیتر اصلی

تیتر اصلی

متن خبر ...
دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

شرکت فیرمکو (از شرکت‌های تابعه شستا)، جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) را دریافت کرد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فیرمکو، در این استاندارد، پنج سطح بلوغ تعریف شده است که پایه‌های متوالی و مستمری برای ...

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

This is a title

This is a title

This text describes this title

This is a title

Title

This is a title

This is a title

This text describes this title

This is a title

Title

This is a title

This is a title

This text describes this title

This is a title

WordPress

This is a title

پروژه های انجام شده

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

تیتر اصلی

تیتر اصلی

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

سرپرست شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، این میراث گرانقدر امام خمینی (ره)ا را گرامی داشته و از خانواده بزرگ فیرمکو پارس در پروژه‌های مختلف برای شرکت پرشور در این راهپیمایی جهانی ...
پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

نیروی انسانی صالح، چابک و برخوردار از فکر و مدیریت صحیح در کنار ایستادگی، عزم راسخ، توکل به خدا و امید به آینده، راهگشاترین عناصر در رساندن ایران اسلامی به جایگاه بزرگ تاریخی و متناسب با شان آن هستند ...
پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

تیتر اصلی

تیتر اصلی

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

تیتر اصلی

تیتر اصلی

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

پروژه های انجام شده

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

2012-2013

2012-2013

2008-2009

2008-2009

2006

2006

2003-2004

2003-2004

2001-2002

2001-2002

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

2012-2013

2012-2013

2008-2009

2008-2009

2006

2006

2003-2004

2003-2004

2001-2002

2001-2002

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پروژه تعمیر و نگهداری برق و ابزار دقیق پالایشگاه پنجم منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

2012-2013

2012-2013

2008-2009

2008-2009

2006

2006

2003-2004

2003-2004

2001-2002

2001-2002

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

[woocommerce_my_account]

پروژه های انجام شده

FIELDS OF ACTIVITY

Engineering services include basic and detailed engineering, planning and project control, monitoring inside and outside Iran.

Construction projects, industrial and manufacturing facilities, as well as fixed and mobile 

The rights and professional ethics are the credibility of our work

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

تیتر اصلی

تیتر اصلی

The latest projects

Please check our latest projects worldwide
Pardis Petrochemical CompanyPardis Petrochemical Company

Pardis Petrochemical Company

Mehr Petrochemical CompanyMehr Petrochemical Company

Mehr Petrochemical Company

Morvarid Petrochemical CompanyMorvarid Petrochemical Company

Morvarid Petrochemical Company

Kermanshah Petrochemical CompanyKermanshah Petrochemical Company

Kermanshah Petrochemical Company

Bandar Emam, Kimya CompanyBandar Emam, Kimya Company

Bandar Emam, Kimya Company

Bandar Emam (Basparan) CompanyBandar Emam (Basparan) Company

Bandar Emam (Basparan) Company

Our services

We provide the best service.
0
Manpower
0
Years of work experience
0 %
Customer Satisfaction
0
The project is underway
0
Project done

ABOUT US

Engineering and installation of Fyrmkv Zvgrvh Petrochemical Investment Companies (PIIC) with the participation of nearly 60% PIIC stock and the shares of oil and petrochemical industry experts with the goal of engineering, installation, repair, maintenance, reconstruction, development and strengthen the independence of Petrochemical Industries, was founded in early 1372 
member experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 Industrial operations of the company covers….

member experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 Industrial operations of the company covers….
member experts able to provide solutions for the petrochemical industry and other industries as well. 
 Industrial operations of the company covers….

(HSE) Policy Statement

[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

درباره شرکت

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس يكي از شركتهاي عضوگروه سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي (PIIC) با مشاركت سهام نزدیک به 60 % PIIC و بقیه سهام متعلق به كارشناسان صنايع پتروشيـمي و نفت با هدف انجام پروژه هاي مهندسي نصب، تعميرات، نگهداري، بازسازي، ساخت و احداث كارخانجات صنايع پتروشيمي و تقويت امر خودكفايي، در اوايل سال 1372 تأسيس گرديد. از آنجا كه در صنايع پتروشيمي آخرين تكنولوژي رشته هـاي مختلف صنعتي همـراه با پديده هاي نو و مكـانیزه بـكار گرفته می شود اين شركت با توجه به مسئوليت هاي كاري خود به منـابع نـيروي انساني متـخصص و دستگـاههاي تعميـراتي پيشـرفته دسترسي داشته و با برخورداري از خدمات سـاير شركت هاي متـخصص عضو گروه قادر به رفع نياز صنايع پتروشيمي و ساير صنايع كشور نيز مي باشد .

شرکت فیرمکو با استفاده از متخصصین کارآزموده و با تجربه خود در بخش اجرایی و خدمات فنی و با پشتیبانی بخش های ستادی قادر به اجرای طرح های بزرگ صنعتی از ابتدای شروع طرح تا مرحله راه اندازی می باشد. این شرکت با استفاده از خدمات تخصصی، فنی و مهندسی خود توانایی انجام کلیه عملیات مربوط به مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین طراحی پایه و تفصیلی طرح ها را دارا می باشد. بطور کلی عملیات اجرای یک طرح از مرحله مطالعه فنی، مهندسی پایه و تفصیلی و اجرای عملیات نصب در زمینه های سیویل، مکانیک، برق، ابزاردقیق، پیش راه اندازی و راه اندازی و سپس انجام عملیات تعمیر و نگهداری روزمره، اضطراری و تعمیرات اساسی واحدهای صنعتی مجموعه عملیاتی این شرکت را شامل می گردد.

پرسنل شرکت

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی:

شیراز: خیابان قصردشت – چهارراه زرگری – پلاک ۴۳۲

تلفن تماس:

۰۷۱۳۶۲۶۲۶۳۳ – ۰۷۱۳۶۲۶۹۱۰۳ 

فکس:

۰۷۱۳۶۲۸۶۷۹۲

ایمیل:

info@firm-co.com

تهران

خیابان کریمخان زند – ساختمان۴۶ – طبقه دهم

شیراز

خیابان قصردشت – چهارراه زرگری – پلاک ۴۳۲


ارتباط با ما شیراز

شیراز: خیابان قصردشت، چهارراه زرگری
تلفن:۰۷۱۳۶۲۶۲۶۳۳
تلفکس: ۰۷۱۳۶۲۸۶۷۹۲
کدپستی:۷۱۸۳۹۹۴۶۵۶
ایمیل: info@frim-co.com

ارتباط با ما تهران

تهران: خیابان کریم خان زند، ساختمان۵۴، طبقه دهم
تلفن:۰۲۱۸۸۸۳۷۰۳۸
تلفکس: ۰۲۱۸۸۳۰۵۹۵۷
کدپستی:۱۵۸۴۸۹۳۱۴۹
ایمیل: info@frim-co.com

ارتباط با ما ماهشهر

آدرس ماهشهر: منطقه ویژه اقتصادی، سایت یک خیابان آزادی
تلفن:۴-۱۰۹۵۱-۰۶۵۲۲۶
کدپستی:۳۶۵۷۱۴۷۷۵۷
ایمیل: info@frim-co.com

ارتباط با ما عسلویه

آدرس عسلویه: عسلویه به سمت پارسیان، منطقه بزباز، کمپ خلیج فارس
تلفن:۰۷۷۳۷۲۵۶۱۰۵
کدپستی:۷۵۱۱۱۳۳۱۲۴۲
ایمیل: info@frim-co.com

پروژه های انجام شده

شرکت صنایع لاستیکی سهند

شرکت صنایع لاستیکی سهند

شرکت صنایع لاستیکی سهند

شرکت صنایع لاستیکی سهند

مجتمع پتروشیمی مروارید

مجتمع پتروشیمی مروارید

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

مجتمع پتروشیمی بندرامام

مجتمع پتروشیمی بندرامام

پروژه های انجام شده

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت روز قدس

سرپرست شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، این میراث گرانقدر امام خمینی (ره)ا را گرامی داشته و از خانواده بزرگ فیرمکو پارس در پروژه‌های مختلف برای شرکت پرشور در این راهپیمایی جهانی ...
پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

پیام سرپرست شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به مناسبت “روز ملی منابع انسانی”

نیروی انسانی صالح، چابک و برخوردار از فکر و مدیریت صحیح در کنار ایستادگی، عزم راسخ، توکل به خدا و امید به آینده، راهگشاترین عناصر در رساندن ایران اسلامی به جایگاه بزرگ تاریخی و متناسب با شان آن هستند ...
دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) توسط شرکت فیرمکو

شرکت فیرمکو (از شرکت‌های تابعه شستا)، جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ (نشان بلورین D2) را دریافت کرد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فیرمکو، در این استاندارد، پنج سطح بلوغ تعریف شده است که پایه‌های متوالی و مستمری برای ...

قراردادهای EPC

 مدیریت طرح

تعمیر و نگهداری

عمران، راه و ساختمان

قراردادهای EPC و مدیریت طرح

 • امکان سنجی
 • تهیه و برآورد پیشنهاد
 • مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
 • طراحی مهندسی اصولی و تفضیلی
 • تهیه تجهیزات و خدمات تدارکات از داخل و خارج از کشور
 • مدیریت ساخت و نصب
 • نظارت بر عملیات ساخت و نصب
 • کنترل کیفیت وتضمین کیفیت پروژه
 • اعلان و اطفاع حریق

تعمیر و نگهداری

با توجه به تأکید بر اجرای نگهداری وتعمیرات براساس اصول نوین علمی و اصرار بر تقدم نگهداری بر تعمیرات و با عنایت به هدف اصلی شرکت فیرمکو مبنی بر استفاده از تکنولوژیهای نوین و روز دنیا در عرصه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و مجتمع های صنعتی این شرکت با برخورداری از توانمندیهای اجرایی، دانش، تجربه، تجهیزات و ماشین آلات در اختیار خود، آماده ارائه خدمات به کارفرمایان در سطح استانداردهای بین المللی میباشد.
فعالیتهای این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری در قالبهای ذیل خلاصه شده است :

 • نگهداری و تعمیرات روزمره، اضطراری، پیشگیرانه و پیشگویانه تجهیزات ثابت و دوار مکانیکی، برقی و ابزار دقیقی درمجتمع های صنعتی.
 • راهبری و نگهداشت کارگاههای ماشین ابزار در مجتمع های صنعتی.
 • نگهداری و تعمیرات ایستگاههای حفاظت کاتدیک، سیستمهای ارتینگ و خط لوله و مخابرات.
 • نگهداری و تعمیرات تأسیسات و سیستمهای تهویه و تبرید.
 • پیش راه اندازی و راه اندازی مجتمع ها، کارخانجات، ماشین آلات ، تجهیزات و دستگاههای صنعتی.
 • برنامه ریزی واجرای پروژه های نوسازی، بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید در مجتمع ها و کارخانجات صنعتی.
 • برنامه ریزی و اجرای عملیات تعمیرات اساسی کارخانجات و مجتمع های صنعتی در کلیه گروههای فنی اعم از مکانیک، برق، ابزار دقیق، عمران و سرویسهای تعمیراتی.
 • ارائه خدمات بهره برداری و اپراتوری دستگاه ها و تجهیزات واحدهای عملیاتی و تولیدی در مجتمع ها و کارخانجات صنعتی

عمران ، راه و ساختمان

 • ساخت و اجرای ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی.
 • بازسازی و نوسازی ساختمان های صنعتی، اداری ومسکونی.
 • خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و بتن ریزی جهت پروژه ها و تأسیسات صنعتی.
 • ساخت و نصب سازه های فلزی جهت ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی.
 • اجرای پروژه های راه سازی و مسیرهای ارتباطی.
  –    محوطه سازی ، اجرا و ساخت کانالهای آب، فاضلاب و آبروهای صنعتی.
 • اجرای فونداسیون ماشین آلات و تجهیزات مجتمع های صنعتی.

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارسخدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایرانKeep Oue Live Green از الزامات قانونی HSE پیروی نموده و پاسخگوی اجرای بهینه و صحیح آنها هستیم.اینجا کلیک کنیدراه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسیمشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقیمعرفی شرکت.سیستم مکانیزه انبارش و مصرف روغن در صنایع برای اولین بار در کشور

معرفی شرکت

شرکت فیرمکو با تجربه ۲۸ ساله در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و پروژه های صنعتی قادر است گستره وسیعی از خدمات را از شروع تا پایان یک پروژه بصورت کلید تحویل بنحو مطلوبی ارائه نماید . این خدمات در مورد طرح های توسعه , تعمیر و نگهداری مدیریت طرح (MC) و همچنین اجرای یک پروژه کامل بصورت (EPC) به همراه واحد های خدماتی (Utilities) آب، برق، بخار و …. را شامل می شود.شرکت فیرمکو در حال حاضر باظرفیت بیش از ۹٫۱۲۵٫۰۰۰ نفرساعت در سال مشغول به فعالیت در پروژه های صنعتی در حوزه های طرح های توسعه و تعمیر و نگهداری بعنوان پیمانکار عمدهEPC یا پیمانکار مدیریت طرحMC پروژه های عظیم در حال انجام فعالیت می باشد.

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

قراردادهای EPC

– امکان سنجی
– تهیه و برآورد پیشنهاد
– برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
– طراحی مهندسی اصولی و تفضیلی
– …

تعمیر و نگهداری

– نگهداری و تعمیرات روزمره، اضطراری، پیشگیرانه و پیشگویانه تجهیزات ثابت و دوار مکانیکی، برقی و ابزار دقیقی درمجتمع های صنعتی.
– راهبری و نگهداشت کارگاههای ماشین ابزار در مجتمع های صنعتی.
-…

مدیریت طرح

– مدیریت پروژه
– مدیریت ساخت و نصب
– نظارت بر عملیات ساخت و نصب
– کنترل کیفیت وتضمین کیفیت پروژه

– …

عمران، راه و ساختمان

– ساخت و اجرای ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی.
– بازسازی و نوسازی ساختمان های صنعتی، اداری ومسکونی.
-…

ستاد خبری


فریمکو پشتیبان صنعت و تولید

آخرین اخبار

آخرین اخبار ما را دنبال کنید

سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

نمایشگاه کیش ازتاریخ ۲ اسفند لغایت ۴ اسفند

نمایشگاه کیش ازتاریخ ۲ اسفند لغایت ۴ اسفند

سرپرست جدید شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس منصوب شد.

سرپرست جدید شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس منصوب شد.

۲۶ سال تجربه

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

نصب ، تعمیرات، نگهداری، بازسازی، ساخت و احداث کارخانجات صنایع پتروشیمی و تقویت امر خودکفایی

آخرین پروژه ها

لطفا آخرین پروژه های ما را بررسی کنید
شرکت پتروشیمی مرجانشرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی سبلانشرکت پتروشیمی سبلان

شرکت پتروشیمی سبلان

کاغذسازی بیستون کرمانشاهکاغذسازی بیستون کرمانشاه

کاغذسازی بیستون کرمانشاه

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پالایشگاه اول پارس جنوبیپالایشگاه اول پارس جنوبی

پالایشگاه اول پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبیپالایشگاه پنجم پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.

مهندسی

انجام خدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایران


بیشتر بخوانید

نصب

راه اندازی ، راهبری ، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسی. اجرای طرح های ساختمانی، صنعتی و تاسیساتی و ساخت تجهیزات ثابت و متحرک


بیشتر بخوانید

نگهداری و تعمیرات

مشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی


بیشتر بخوانید

پشتیبانی

انجام پروژه های مهندسی نصب، تعمیرات، نگهداری، بازسازی، ساخت و احداث کارخانجات صنایع پتروشیمی و تقویت امر خودکفایی


بیشتر بخوانید

۰
نیروی انسانی
۰
سال تجربه کاری
۰
%
رضایت مشتریان
۰
پروژه در دست اجرا
۰
پروژه انجام شده

درباره ما

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس یکی از شرکتهای عضوگروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(PIIC) با مشارکت سهام نزدیک به ۶۰ % PIIC و بقیه سهام متعلق به کارشناسان صنایع پتروشیـمی و نفت با هدف انجام پروژه های مهندسی، نصب، تعمیرات، نگهداری، بازسازی، ساخت و احداث کارخانجات صنایع پتروشیمی و تقویت امر خودکفایی، در اوایل سال  ۱۳۷۲ تأسیس گردید. از آنجا که در صنایع پتروشیمی آخرین تکنولوژی رشته هـای مختلف صنعتی همـراه با پدیده های نو و مکـانیزه بـکار گرفته می شود این شرکت با توجه به مسئولیت های کاری خود به منـابع نـیروی انسانی متـخصص و دستگـاههای تعمیـراتی پیشـرفته دسترسی داشته و با برخورداری از خدمات سـایر شرکت های متـخصص عضو گروه قادر به رفع نیاز صنایع پتروشیمی و سایر صنایع کشور نیز می باشد.

 • مهندسی
 • نصب
 • نگهداری
 • بازسازی
 • ساخت
 • احداث

بیانیه HSE

بیانیه H.S.E شرکت مهندسی و نصب فیرمکو

ما مدیران و کارکنان شرکت مهندسی و نصب فیرمکو معتقدیم که سرآمدی در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ضرورتی برای موفقیت در اجرای پروژه‏ها است. فعالیت‏های ما نباید کارکنان، محیط زیست، اموال و اعتبار شرکت و ذینفعان ما را در معرض خطر غیر قابل پذیرش قرار داده و موجب خسارت و صدمه گردد.