ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

شرکت پتروشیمی مارون.آذر92

 شرکت پتروشیمی مارون

کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون

 تاریخ شروع:1392/09/20

محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی بندرامام – استان خوزستان

موضوع پروژه:

احداث ساختمان و اصلاح کف سالن کمپرسورهای اصلی واحد الفین

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر