ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

پالایشگاه اول پارس جنوبی- منطقه ویژه اقتصادی عسلویه

پالایشگاه اول پارس جنوبی-عسلویه

کارفرما:پالایشگاه اول پارس جنوبی

 تاریخ شروع: 1397/07/25

محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی عسلویه – استان بوشهر

 موضوع پروژه:

انجام خدمات ادوات و تجهیزات ابزاردقیق و تهویه مطبوع

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر