شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

کارفرما:شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

تاریخ شروع:۱۳۹۸/۱۲/۱۹

محل اجرای پروژه:کرمانشاه

موضوع پروژه:نصب تجهیزات، ماشین آلات و استراچکر خط تولید ماشین کاغذ

Post a comment