ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

کاغذسازی بیستون کرمانشاه

کاغذسازی بیستون کرمانشاه

کارفرما: کاغذسازی بیستون کرمانشاه
تاریخ شروع:1398/12/01
مدت قرارداد (ماه):8
تعداد نفرات چارت مشمول حقوق و دستمزد طبق قرارداد:7
موضوع پروژه:
مدیریت فنی اجرایی مالی و اداری خط تولید و سیستمهای جانبی کارخانه کاغذسازی بیستون کرمانشاه
کاغذسازی بیستون کرمانشاه

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر