شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین

کارفرما: شرکت صنایع کاغذی بیستون تامین تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

محل اجرای پروژه: کرمانشاه

موضوع پروژه: ساخت و نصب دو مخزن کروی دو میلیون لیتری