مجتمع پتروشیمی مروارید

کارفرما: مجتمع پتروشیمی مروارید

تاریخ شروع :۱۳۹۹/۰۱/۰۱

محل اجرای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

موضوع پروژه:تعمیرات روزمره، پیشگیرانه و اساسی کلیه واحدهای مجتمع پتروشیمی مروارید