ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

کارفرما: پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
تاریخ شروع:1398/11/12
مدت قرارداد (ماه):24
تعداد نفرات چارت مشمول حقوق و دستمزد طبق قرارداد:115
موضوع پروژه:
تعمیرات واحد برق، ابزار دقیق و تهویه مطبوع پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر