ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تاریخ شروع:1398/09/21
مدت قرارداد (ماه):12
تعداد نفرات چارت مشمول حقوق و دستمزد طبق قرارداد:55
موضوع پروژه:
تعمیرات انبار مکانیزه گوگرد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر