مجتمع پتروشیمی فرآورش بندرامام

مجتمع پتروشیمی فرآورش بندرامام

کارفرما: مجتمع پتروشیمی فرآورش بندرامام

تاریخ شروع:1397/08/01

مدت قرارداد (ماه):36

تعداد نفرات چارت مشمول حقوق و دستمزد طبق قرارداد:363

موضوع پروژه: انجام تعمیرات روزمره و پیشگیرانه و اساسی کل واحد های مجتمع پتروشیمی فرآورش بندرامام

مجتمع پتروشیمی فرآورش بندرامام

پروژه ها

همکاری در تعمیرات اساسی پتروشیمی اراکهمکاری در تعمیرات اساسی پتروشیمی اراک

همکاری در تعمیرات اساسی پتروشیمی اراک

تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهانتعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان

تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان

تعمیرات اساسی واحدهای منطقه  ۳و کلر پتروشیمی شیرازتعمیرات اساسی واحدهای منطقه  ۳و کلر پتروشیمی شیراز

تعمیرات اساسی واحدهای منطقه ۳و کلر پتروشیمی شیراز

تعمیرات کلی پتروشیمی شیرازتعمیرات کلی پتروشیمی شیراز

تعمیرات کلی پتروشیمی شیراز

اجرای دستور کارها و پروژه های مختلف مهندسیاجرای دستور کارها و پروژه های مختلف مهندسی

اجرای دستور کارها و پروژه های مختلف مهندسی

همکاری در عملیات نصب و ساختمان و راه اندازی پروژه کریستال ارومیههمکاری در عملیات نصب و ساختمان و راه اندازی پروژه کریستال ارومیه

همکاری در عملیات نصب و ساختمان و راه اندازی پروژه کریستال ارومیه

ارسال نظر