شرکت کیمیا دالاهو

شرکت کیمیا دالاهو

 

کارفرما:شرکت کیمیا دالاهو

 تاریخ شروع:1392/06/01

محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی عسلویه – استان بوشهر

موضوع پروژه:

* اجرای کامل عملیات ساختمانی شامل خاکبرداری، خاکریزی، عملیات فنداسیون و غیره
* عملیات HSE در سایت پروژه کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی پارک استایرن

پروژه ها

همکاری در تعمیرات اساسی پتروشیمی اراکهمکاری در تعمیرات اساسی پتروشیمی اراک

همکاری در تعمیرات اساسی پتروشیمی اراک

تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهانتعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان

تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان

تعمیرات اساسی واحدهای منطقه  ۳و کلر پتروشیمی شیرازتعمیرات اساسی واحدهای منطقه  ۳و کلر پتروشیمی شیراز

تعمیرات اساسی واحدهای منطقه ۳و کلر پتروشیمی شیراز

تعمیرات کلی پتروشیمی شیرازتعمیرات کلی پتروشیمی شیراز

تعمیرات کلی پتروشیمی شیراز

اجرای دستور کارها و پروژه های مختلف مهندسیاجرای دستور کارها و پروژه های مختلف مهندسی

اجرای دستور کارها و پروژه های مختلف مهندسی

همکاری در عملیات نصب و ساختمان و راه اندازی پروژه کریستال ارومیههمکاری در عملیات نصب و ساختمان و راه اندازی پروژه کریستال ارومیه

همکاری در عملیات نصب و ساختمان و راه اندازی پروژه کریستال ارومیه

ارسال نظر