ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

شرکت کیمیا دالاهو

شرکت کیمیا دالاهو

 

کارفرما:شرکت کیمیا دالاهو

 تاریخ شروع:1392/06/01

محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی عسلویه – استان بوشهر

موضوع پروژه:

* اجرای کامل عملیات ساختمانی شامل خاکبرداری، خاکریزی، عملیات فنداسیون و غیره
* عملیات HSE در سایت پروژه کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی پارک استایرن

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر