ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

شرکت پتروشیمی سبلان

شرکت پتروشیمی سبلان

کارفرما: شرکت پتروشیمی سبلان
تاریخ شروع:1400/05/01
مدت قرارداد (ماه):12
تعداد نفرات چارت مشمول حقوق و دستمزد طبق قرارداد:120
موضوع پروژه:
تعمیر و نگهداشت واحد متانول شرکت پتروشیمی سبلان
شرکت پتروشیمی سبلان

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر