ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

شرکت پتروشيمي مارون.مرداد92

 شرکت پتروشیمی مارون

کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون

 تاریخ شروع:1392/05/01

محل اجرای پروژه:منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – استان خوزستان

موضوع پروژه:

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات و لوله کشی فاز اول افزایش ظرفیت واحد HD شرکت پتروشیمی مارون

پروژه ها

شرکت بسپاران بندر امامشرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشیدشرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

13721372

1372

13731373

1373

1375-13761375-1376

1375-1376

ارسال نظر