پروژه ها

شرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی سبلان

شرکت پتروشیمی سبلان

کاغذسازی بیستون کرمانشاه

کاغذسازی بیستون کرمانشاه

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پالایشگاه اول پارس جنوبی

پالایشگاه اول پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی