ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

پروژه های فعلی

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت بسپاران بندر امام

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی دماوند

شرکت پتروشیمی دماوند

شرکت شیمی بافت

شرکت شیمی بافت

شرکت پتروشیمی فرآورش

شرکت پتروشیمی فرآورش