مهدی شمسایی ظفرقندی

جناب آقای مهندس حسین عزیزنژاد

سرپرست شرکت

جناب آقای مهدی شمسایی ظفرقندی
عضو هیات مدیره

جناب آقای حسین شمس

رئیس هیات مدیره

جناب آقای حمیدرضا سمتی

عضو هیات مدیره