ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

هیات مدیره

محمدامین حمزه ای
جناب آقای دکتر مهدی رضایی فرح آبادی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای محمد علی علیزاده فرد

رئیس هیات مدیره

حسین شمس

عضو هیات مدیره

جناب آقای محمدامین حمزه
ای

عضو هیات مدیره

جناب آقای حمیدرضا سمتی

عضو هیات مدیره