هیات مدیره

مهدی شمسایی ظفرقندی
محمدامین حمزه ای
جناب آقای دکتر مهدی رضایی فرح آبادی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهدی شمسایی ظفرقندی عضو هیات مدیره
حسین شمس رئیس هیات مدیره

جناب آقای محمدامین حمزه
ای

عضو هیات مدیره

جناب آقای حمیدرضا سمتی

عضو هیات مدیره