ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

هیات مدیره

جناب آقای محمد کاظم بهمنی

رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر مهدی رضایی فرح آبادی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای مهندس جواد جلیلی پالندی

عضو موظف هیات مدیره