وزارت تعاون، کار و رفاه اتماعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اتماعی شرکت سرماه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتوشیمی (piic) شرکت مهندسی و نصب فیرمکوپارس
ایران، شیراز
خیابان قصرالدشت، چهارراه مطهری(زرگری)، پلاک 432


مهدی شمسایی ظفرقندی

جناب آقای مهندس حسین عزیزنژاد

سرپرست شرکت

جناب آقای مهدی شمسایی ظفرقندی
عضو هیات مدیره

جناب آقای حسین شمس

رئیس هیات مدیره

جناب آقای حمیدرضا سمتی

عضو هیات مدیره