فیرمکو در مراحل پایانی عرضه اولیه در بورس قرار دارد-یکی از جذاب‌ترین عرضه اولیه‌ها خواهیم بود