ایران، تهران
خیابان کریم خان، ساختمان ۴۶

خدمات ما

پشتیبانی

تعمیرات و نگهداری

نصب

مهندسی

* انجام خدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایران

* اجرای طرحهای ساختمانی، صنعتی و تاسیساتی و همچنین ساخت تجهیزات ثابت و متحرک

* راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسی

* ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی تخصصی و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتی پروژه های صنعتی

* مشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی

* انجام خدمات فنی و مهندسی شامل مهندسی اصولی و تفصیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت در داخل و خارج ایران

* اجرای طرح های ساختمانی، صنعتی و تاسیساتی و همچنین ساخت تجهیزات ثابت و متحرک

* راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداشت روزمره و اساسی

* ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی تخصصی و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتیپروژه های صنعتی

مشارکت در سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد شرکت های فرعی و وابسته، خرید سهام سایر شرکت ها و تشکیل مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیق