بیانیه H.S.E

بيانيه H.S.E شركت مهندسي و نصب فيرمكو

ما مديران و كاركنان شركت مهندسي و نصب فيرمكو معتقدیم که سرآمدی در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ضرورتی برای موفقیت در اجرای پروژه‏ها است. فعالیت‏های ما نباید کارکنان، محیط زیست، اموال و اعتبار شرکت و ذينفعان ما را در معرض خطر غیر قابل پذیرش قرار داده و موجب خسارت و صدمه گردد.

برای حصول اطمینان از این روند، ما:

* از الزامات قانونی HSE پیروی نموده و پاسخگوی اجراي بهينه و صحيح آنها هستيم.
* به منظور ارتقاء آگاهی‏های HSE کارکنان، نیازسنجی آموزشی را انجام و بر حسن اجرای آموزش‏های HSE کلیه کارکنان و پیمانکارانمان در همه مشاغل و رده‏های سازمانی نظارت مداوم خواهیم نمود.
* انجام آزمون هاي روان شناختي كاركنان براي تعيين نوع مشاغل و مسئوليت واگذاري امور به آنان را در دستور كار قرار داده ايم .
* آمار و اطلاعات از وضعيت ايمني پروژه ها را به طور مداوم دريافت و در جهت رفع مشكلات اقدام مي كنيم .
* ارتقاء فرهنگ بهداشت، ایمنی ومحیط زیست و ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیریت، کارکنان و ذینفعان را برقرار مي كنيم.
* شناسايي و تشويق افراد موثر در توسعه و بهبود نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست را در دستور كار خود قرار داده ايم.