برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت فیرمکو پارس

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت فیرمکو پارس

      به گزارش روابط عمومی شرکت فیرمکو پارس جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با حضور سهامداران حقیقی و جناب آقای دکتر حسین پور به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در محل مجتمع فرهنگی بانک صادرات برگزار گردید. این جلسه با حضور آقای حسین پور به عنوان رییس مجمع، آقای اوسطی به عنوان دبیر مجمع، و آقایان شمس و شمسایی به عنوان ناظر، منصوری به عنوان نماینده سهامداران و همچنین آقای دکتر نیکبخت به عنوان حسابرس قانونی در ساعت ۱۲:۰۴آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر نیکبخت به عنوان حسابرس قانونی به ارائه گزارش سالیانه مالی شرکت پرداخت در ادامه آقای دکتر حسین پور به تعیین تکالیف اعضای هیئت مدیره در خصوص گزارش ارائه شده پرداخت بر این اساس هیئت مدیره موظف به اتمام امور مالیاتی شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، ارائه گزارش در خصوص پروژه های زیان ده و همچنین تمامی پروژه ها طی سه ماه آینده و اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا اتمام پروژه ها، پیگیری امور بیمه ، تعیین تکلیف میزان دارایی های شرکت، پیگیری ۹ پرونده قضایی شرکت و خاتمه آن در سال ۱۴۰۱، پرداخت سود سهام سهامداران، گردید. در ادامه آقای اوسطی به ارائه گزارش مالی سالانه شرکت و نیز خدمات صورت گرفته در دوران سرپرستی آقای مهندس عزیزنژاد پرداخت.

 در ادامه جلسه صورت های مالی شرکت به صورت مشروط تصویب گردید.

در ادامه جلسه آقای سید فخر الدین حمیدی با رأی سهامداران حقیقی و حقوقی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید. انتخاب بقیه اعضای هیئت مدیره نیز به زودی انجام خواهد شد. جلسه با اعلام آقای دکتر حسین پور به عنوان رییس مجمع عمومی در ساعت ۱۴:۰۴ به پایان رسید.